1
M.10810496.2
EXPRESS ONE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTA
("Adatkezelési Tájékoztató")
AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ ADATOK
Az Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: "Express One")
kiemelt figyelmet fordít a csomagküldő szolgáltatásai igénybevétele kapcsán kezelt és feldolgozott
személyes adatok védelmére, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos, mindenkor alkalmazandó
jogszabályoknak való megfelelésre.
Erre vatekintettel az Express One a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban kíván átfogó, átlátható és
tömör tájékoztatást nyújtani az adatkezelési tevékenységei kapcsán.
A Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Express One mindenkor hatályos Általános Szerződési
Feltételeinek ("ÁSZF") 7. számú mellékletét képezi. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az
érintettek megfelelő, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletének
("GDPR") megfelelő tájékoztatása. Az
ÁSZF az
alábbi linken érhető
el és tölthető le:
http://expressone.hu/public/ASZF_2018_05_04.pdf. A jelen Adatkezelési Tájékoztató pedig az
alábbi linken érhető el és tölthető le:
https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf .
Az Express One kifejezetten fenntartja azon jogát, hogy az alapul fekvő jogszabályi környezet
változásaira is figyelemmel, a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor, az érintettek előzetes
közvetlen tájékoztatása nélkül is módosítsa és/ vagy hatályon kívül helyezze. Az Express One,
amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására kerülne sor, erről a módosítás
hatálybalépése előtt tájékoztatást és figyelemfelhívást tesz zzé a honlapján
(http://www.expressone.hu) legkésőbb a módosítás(ok) hatálybalépését megelőző legalább 15
nappal közzéteszi.
Az Express One adatai az alábbiak:
Az adatkezelő neve:
Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye:
1239 Budapest, Európa utca 12.
gjegyzékszáma:
01-09-980899
adószáma:
13947109-2-43
honlapja:
http://www.expressone.hu
e-mail címe:
ugyfelszolgalat@expressone.hu
fax száma:
+36 1 8 777 499
postacíme:
1239 Budapest, Európa utca 12.
közösségi adószáma:
HU13947109
2
M.10810496.2
Amennyiben az Express One adatkezelésével és/ vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval
kapcsolatban kérdése vagy észrevétele merülne fel, vagy amennyiben az érintett a jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett jogaival kíván élni, ennek Express One felé történő
jelzésére a 4. pont II. alpontban foglalt elérhetőségeken jogosult.
I.
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETEZÉSE
AZ EXPRESS ONE AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK KAPCSÁN FOLYTAT
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGET:
A.
FUTÁRPOSTAI ÉS EXPRESSZ POSTAI SZOLGÁLTATÁSOKKAL
KAPCSOLATBAN
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „ Postatv.”) hatálya alá
tartózó
1)
Belföldi és külföldi szállítás szerződött partnerek és eseti megbízók részére
(futárpostai tevékenység és expressz postai szolgáltatás) futár által történő
kézbesítésre
2)
Belföldi szállítás szerződött partnerek részére (futárpostai tevékenység és expressz
postai szolgáltatás) csomagponton történő kézbesítésre
3)
EURODIS
4)
Egyéb egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltas
valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „ Ptk.”) hatálya alá
tartozó
5)
Fuvarozási szolgáltatás
B.
EGYÉB ADATKEZEKÉS
1.
Kár kezelés
2.
Követeléskezelés
3
M.10810496.2
A.
FUTÁRPOSTAI ÉS EXPRESSZ POSTAI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN
1.
BELFÖLDI KÉZBESÍTÉS SZERZŐDÖTT ÉS ESETI MEGBÍZÓK MEGRENDELÉSÉRE,
FUTÁR ÁLTAL TÖRTÉNŐ KÉZBESÍTÉSRE
1.1.
A szolgáltatás leírása
A belföldi házhozszállítás olyan, mind természetes és nem természetes személy feladók részére
biztosított szolgáltatás, mely keretében az Express One az ÁSZF-ben foglalt feltételeket is
figyelembe véve, az ott, valamint a felek között a házhozszállításra létrejött futár-szolgáltatási
szerződésben meghatározottak szerint a feladó által feladni kívánt és az Express One részére
átadott küldeményt az Express One a feladó által meghatározott címzett, illetve az átvételre jogosult
személy részére kézbesíti, illetve azt megkísérli.
1.1.1.
Eseti megbízó feladó esetén
Az eseti megbízó által a fuvarlevélen, árufelvételi adatlap kitöltésével vagy online felületen történő
regisztráció (eBox) útján megkötött szerződés esetén.
Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó
kezelt
személyes
adatok és azok
forrása
Az adatkezelés
lja
1
Természetes
személy
feladó
Az érintettől az
Express One
által felvett: név;
lakcím;
számlázási cím;
születési hely;
születési idő;
anyja neve
adóazonosító
jele;
telefonszáma;
fax száma; e-
mail cím
A postai
szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és
annak teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és
utólagos
ellenőrzése, a
felügyeleti hatóság
részére rténő
adatszolgáltatás,
kapcsolattartás.
eBox útján
rténő
szerződéskötés
esetén:
Az érintettől az
Express One
Az információs
rsadalommal
összefüggő
szolgáltatás
nyújtására irányuló
szerződés
létrehozása,
tartalmának
1 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai
szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről (a továbbiakban: " Postarendelet")
4
M.10810496.2
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó
kezelt
személyes
adatok és azok
forrása
Az adatkezelés
lja
által felvett:
azonosításhoz
szükséges
természetes
személyazonosít
ó adatok; lakcím;
a szolgáltatás
igénybevételéne
k időpontja,
időtartama és
helye; a
szolgáltatás
nyújtásához
technikailag
elengedhetetlen
ül szükséges
személyes
adatok.
meghatározása,
módosítása,
teljesítésének
figyelemmel
kísérése, az abból
származó díjak
számlázása,
valamint az azzal
kapcsolatos
követelések
érvényesítése
céljából,
kapcsolattartás.
eBox útján
rténő
szerződéskötés
esetén:
Az érintettől az
Express One
által felvett: e-
mail cím.
Az igénybe vevő
megrendelése
megérkezésének az
igénybe vevő felé
elektronikus úton
rténő
haladéktalanul
visszaigazolásához,
a szerződés
megkötéséhez.
2
.
Szerződő fél
pviseletét
ellátó
természetes
személy
A szerződő fél
képviseletét
ellátó
természetes
személytől
felvett: név;
telefonszám; fax
szám.
A szerződő féllel
kötött, valamint a
postai szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és
annak teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és
utólagos
ellenőrzése, a
felügyeleti hatóság
részére rténő
adatszolgáltatás,
kapcsolattartás.
2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: "Ekertv.")
5
M.10810496.2
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó
kezelt
személyes
adatok és azok
forrása
Az adatkezelés
lja
eBox útján
rténő
szerződéskötés
esetén:
A szerződő fél
képviseletét
ellátó
természetes
személytől az
Express One
által felvett:
azonosításhoz
szükséges
természetes
személy
azonosító
adatok; lakcím; a
szolgáltatás
igénybevételéne
k időpontja,
időtartama és
helye; a
szolgáltatás
nyújtásához
technikailag
elengedhetetle-
nül szükséges
személyes
adatok.
Az információs
rsadalommal
összefüggő
szolgáltatás
nyújtására irányuló
szerződés
létrehozása,
tartalmának
meghatározása,
módosítása,
teljesítésének
figyelemmel
kísérése, az abból
származó díjak
számlázása,
valamint az azzal
kapcsolatos
követelések
érvényesítése
céljából,
kapcsolattartás.
eBox útján
rténő
szerződéskötés
esetén:
A szerződő fél
képviseletét
ellátó
természetes
személytől az
Express One
által felvett: e-
mail cím.
Az igénybe vevő
megrendelése
megérkezésének az
igénybe vevő felé
elektronikus úton
rténő
haladéktalanul
visszaigazolásához,
a szerződés
megkötéséhez.
3 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: "Ekertv.")
6
M.10810496.2
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó
kezelt
személyes
adatok és azok
forrása
Az adatkezelés
lja
3
Természetes
személy
mzett
A feladó által
felvett és
továbbított: név;
lakcím; szállítási
cím, születési
hely; születési
idő; anyja neve;
adóazonosító
jele;
telefonszáma;
fax szám; e-mail
m
A postai
szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és
annak teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és
utólagos
ellenőrzése, a
felügyeleti hatóság
részére rténő
adatszolgáltatás,
kapcsolattartás.
A feladó (mint
más adatkezelő)
által felvett és
továbbított: e-
mail címe
Az Express One
jogos érdekének
érvényesítéséhez
szükséges
(minőségbiztosítás
és szolgáltatások
színvonalának
ellenőrzése/
javítása) e-mail
útján rténő
kérdőív kiküldésén
keresztül.
A feladótól,
illetve a címzettől
esetlegesen
felvett: elté
kézbesítési m
és/ vagy időpont.
Felvehe
továbbá a
korábban
megadottól
eltérő e-mail cím
vagy
telefonszám is,
továbbá a
módosító fél által
a megjegys
rovatban
megadott adat.
A postai
szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és
annak teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és
utólagos
ellenőrzése.
A címzettől
felvett: aláírás,
személyi
A postai
szolgáltatási
szerződéshez
7
M.10810496.2
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó
kezelt
személyes
adatok és azok
forrása
Az adatkezelés
lja
azonosításra
alkalmas
okmány
számának és
pusának
feltüntetése
kapcsolódó
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése, a
szerződés
teljesítésének
igazolása,
jogszabályi
kötelezettségnek
való megfelelés.
A címzettől
felvett
elégedettségmé-
s eredménye
és a
fuvarlevélszám.
Az Express One
jogos érdekének
érvényesítéséhez
szükséges
(minőségbiztosítás
és szolgáltatások
színvonalának
ellenőrzése/
javítása) e-mail
útján rténő
kérdőív kiküldésén
keresztül.
4
Címzett
pviseletét
ellátó
természetes
személy
(illetve egyéb
átvételre
jogosult)
A feladó, illetve a
természetes
személy címzett
által felvett és
továbbított: név;
lakcím;
telefonszáma;
A postai
szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és
annak teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és
utólagos
ellenőrzése, a
felügyeleti hatóság
részére rténő
adatszolgáltatás,
kapcsolattartás.
A feladó (mint
más adatkezelő)
által felvett és
Az Express One
jogos érdekének
érvényesítéséhez
szükséges
4 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai
szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről
8
M.10810496.2
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó
kezelt
személyes
adatok és azok
forrása
Az adatkezelés
lja
továbbított: e-
mail címe
(minőségbiztosítás
és szolgáltatások
színvonalának
ellenőrzése/
javítása) e-mail
útján rténő
kérdőív kiküldésén
keresztül.
A feladótól,
illetve a címzettől
esetlegesen
felvett: eltérő
kézbesítési m
és/ vagy időpont.
Felvehe
továbbá a
korábban
megadottól
eltérő e-mail cím
vagy
telefonszám is,
továbbá a
módosító fél által
a megjegys
rovatban
megadott adat.
A postai
szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és
annak teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és
utólagos
ellenőrzése.
A címzett
képviseletét
ellátó személytől
felvett: aláírás;
személyi
azonosításra
alkalmas
okmány
számának és
pusának
feltüntetése; a
címzett és a
közötte
kapcsolat vagy
az átvevő
minőségének
feltüntetésével.
A postai
szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése, a
szerződés
teljesítésének
igazolása,
jogszabályi
kötelezettségnek
való megfelelés.
9
M.10810496.2
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó
kezelt
személyes
adatok és azok
forrása
Az adatkezelés
lja
A címzett
képviseletét
ellátó
természetes
személytől
felvett
elégedettségmér
és eredménye és
a fuvarlevélsm
Az Express One
jogos érdekének
érvényesítéséhez
szükséges
(minőségbiztosítás
és szolgáltatások
színvonalának
ellenőrzése/
javítása) e-mail
útján rténő
kérdőív kiküldésén
keresztül.
5
Ta
A tanútól felvett:
e minősége;
neve, életkora,
aláírása;
személyazonoss
ágának
igazolásához
kapcsolódó
adatok
Az írni nem tudó, a
latin betűket nem
ismerő vagy egyéb
ok miatt írásában
tolt címzettnek
szóló könyvelt
küldemény
átadásának,
valamint az átvevő
jogosultságának
igazolása.
6
Törvényes
pvise
vagy
gondnok
A rvényes
képviselőtől
felvett: személyi
azonosításhoz
szükséges
adatok; aláírás;
A gondnoktól
felvett: jogerős
hatósági
határozat;
hatósági
igazolvány vagy
hatósági
bizonyítvány,
aláírás
A cselekvőképtelen
vagy a
cselekvőképessége
t kizáró gondnokság
alatt ál
természetes
személy részére
érkezett személyes
kézbesítést igénylő
küldemény
átadásának
igazolása.
10
M.10810496.2
1.1.2.
Szerződött partner feladó esetén
Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó kezelt
személyes adatok
és azok forrása
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
lja
1
.
A
szerződött
partner
pviseletét
ellátó
természetes
személy
A szerződéses
partner
képviseletét ellátó
természetes
személytől felvett:
név; telefonszám;
fax szám.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont (az adatkezelés a
szerződés teljesítéséhez
szükséges)
ÉS
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont (jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges)
[jogi kötelezettséget
tartalmazó jogszabály:
Postatv. 54. § (1) bekezdés]
A szerződött
partnerrel kötött,
valamint a postai
szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és annak
teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és utólagos
ellenőrzése, a
felügyeleti hatóság
részére törté
adatszolgáltatás,
kapcsolattartás.
2
.
Természete
s személy
mzett
A szerződéses
partner (mint más
adatkezelő) által
felvett és
továbbított: név;
lakcím; születési
hely; születési idő;
anyja neve;
adóazonosító jele;
telefonszáma; fax
szám; e-mail cím
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont (az adatkezelés a
szerződés teljesítéséhez
szükséges)
ÉS
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont (jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges)
[jogi kötelezettséget
tartalmazó jogszabályok:
Postatv. 54. § (1) bekezdés]
A postai szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és annak
teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és utólagos
ellenőrzése, a
felügyeleti hatóság
részére rténő
adatszolgáltatás,
kapcsolattartás.
A szerződéses
partner (mint más
adatkezelő) által
felvett és
továbbított: e-mail
me
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pont (az Express One jogos
érdeke)
Az Express One
jogos érdekének
érvényesítéséhez
szükséges
(minőségbiztosítás
és szolgáltatások
színvonalának
ellenőrzése/ javítása)
e-mail útján törté
kérdőív kiküldésén
keresztül.
A feladótól, illetve a
címzettől
esetlegesen felvett:
eltérő kézbesítési
m és/ vagy
időpont. Felvehető
továbbá a
korábban
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont (az adatkezelés a
szerződés teljesítéséhez
szükséges)
ÉS
A postai szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és annak
teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
11
M.10810496.2
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó kezelt
személyes adatok
és azok forrása
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
lja
megadottól eltérő
e-mail m vagy
telefonszám is,
továbbá a módosító
l által a
megjegyzés
rovatban megadott
adat.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont (jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges)
[jogi kötelezettséget
tartalmazó jogszabály:
Postatv. 41. § (6) bekezdés,
illetve a Postarendelet 9.§ (3)
bekezdés]
továbbá a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) és f) pont
(hozzájárulás és jogos érdek)
igazolása és utólagos
ellenőrzése.
A címzettől felvett:
aláírás, személyi
azonosításra
alkalmas okmány
típusa, száma
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont (az adatkezelés a
szerződés teljesítéséhez
szükséges)
ÉS
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont (jogi
kötelezettség teljesítéséhez
szükséges)
[jogi kötelezettséget
tartalmazó jogszabályok:
Postatv. 41.§ (10) bekezdés
és 54. § (1) bekezdés
valamint a
Postarendelet
22.§ (5) bekezdés a) pontja]
A postai szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése, a
szerződés
teljesítésének
igazolása,
jogszabályi
kötelezettségnek való
megfelelés.
A címzettől felvett
elégedettségmérés
eredménye és a
fuvarlevélszám
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont (az érintett
hozzájárulása)
Az Express One
jogos érdekének
érvényesítéséhez
szükséges
(minőségbiztosítás
és szolgáltatások
színvonalának
ellenőrzése/ javítása)
e-mail útján törté
kérdőív kiküldésén
keresztül.
3
.
Címzett
pviseletét
ellátó
természetes
személy
(illetve
egyéb
A szerződéses
partner, illetve a
természetes
személy címzett
(mint s
adatkezelő) által
felvett és
továbbított: v;
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont (az adatkezelés a
szerződés teljesítéséhez
szükséges)
ÉS
A postai szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és annak
teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és utólagos
12
M.10810496.2
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó kezelt
személyes adatok
és azok forrása
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
lja
átvételre
jogosult)
lakcím;
telefonszáma,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont (jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges)
[jogi kötelezettséget
tartalmazó jogszabály:
Postatv. 54. § (1) bekezdés]
ellenőrzése, a
felügyeleti hatóság
részére rténő
adatszolgáltatás,
kapcsolattartás.
A szerződéses
partner (mint más
adatkezelő) által
felvett és
továbbított: e-mail
me
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pont (az Express One jogos
érdeke)
Az Express One
jogos érdekének
érvényesítéséhez
szükséges
(minőségbiztosítás
és szolgáltatások
színvonalának
ellenőrzése/ javítása)
e-mail útján törté
kérdőív kiküldésén
keresztül.
A feladótól/
címzettől
esetlegesen felvett:
eltérő kézbesítési
m és/ vagy
időpont. Felvehető
továbbá a
korábban
megadottól eltérő
e-mail m vagy
telefonszám is,
továbbá a módosító
l által a
megjegyzés
rovatban megadott
adat.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont (az adatkezelés a
szerződés teljesítéséhez
szükséges)
ÉS
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont (jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges)
[jogi kötelezettséget
tartalmazó jogszabály:
Postatv. 41. § (6) bekezdés,
illetve a Postarendelet 9.§ (3)
bekezdés]
továbbá a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) és f) pont
(hozzájárulás és jogos érdek)
A postai szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
előkészület és annak
teljesítése, a
teljesítés
elsmolása,
igazolása és utólagos
ellenőrzése.
A címzett
képviseletét ellátó
természetes
személytől felvett:
aláírás; személyi
azonosításra
alkalmas okmány
pusának,
számának
feltüntetése; a
címzett és a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont (az adatkezelés a
szerződés teljesítéséhez
szükséges)
ÉS
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont (jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges)
A postai szolgáltatási
szerződéshez
kapcsolódó
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése, a
szerződés
teljesítésének
igazolása,
jogszabályi
13
M.10810496.2
Érintett
személy
Az érintettre
vonatkozó kezelt
személyes adatok
és azok forrása
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
lja
közötte vő
kapcsolat vagy az
átvevő
minőségének
feltüntetésével
[jogi kötelezettséget
tartalmazó jogszabályok:
Postatv. 41.§ (10) bekezdés
és 54. § (1) bekezdés
valamint a
Postarendelet
22.§ (5) bekezdés a) pon