EXPRESS ONE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
("Adatkezelési Tájékoztató")

 

AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ ADATOK

Az Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: "Express One") kiemelt figyelmet fordít a csomagküldő szolgáltatásai igénybevétele kapcsán kezelt és feldolgozott személyes adatok védelmére, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos, mindenkor alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelésre.

Erre való tekintettel az Express One a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban kíván átfogó, átlátható és tömör tájékoztatást nyújtani az adatkezelési tevékenységei kapcsán.
A Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Express One mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeinek ("ÁSZF") 6. számú mellékletét képezi. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az érintettek megfelelő, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletének ("GDPR") megfelelő tájékoztatása. Az ÁSZF az alábbi linken érhető el és tölthető le: ASZF_2024_05_10 (expressone.hu). A jelen Adatkezelési Tájékoztató pedig az alábbi linken érhető el és tölthető le: https://expressone.hu/downloads/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

Az Express One kifejezetten fenntartja azon jogát, hogy az alapul fekvő jogszabályi környezet változásaira is figyelemmel, a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor, az érintettek előzetes közvetlen tájékoztatása nélkül is módosítsa és/ vagy hatályon kívül helyezze. Az Express One, amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására kerülne sor, erről a módosítás hatálybalépése előtt tájékoztatást és figyelemfelhívást tesz közzé a honlapján (http://www.expressone.hu) legkésőbb a módosítás(ok) hatálybalépését megelőző legalább 15 nappal közzéteszi.

Az Express One adatai az alábbiak:

Az adatkezelő neve: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12

Cégjegyzékszáma: 01-09-980899

Adószáma: 13947109-2-43

Honlapja: https://expressone.hu/

E-mail címe: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Telefonszáma: +36 1 877 7400

Postacíme: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Közösségi adószáma: HU13947109

Amennyiben az Express One adatkezelésével és/ vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése vagy észrevétele merülne fel, vagy amennyiben az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett jogaival kíván élni, ennek Express One felé történő jelzésére a 17. pont (ii) alpontban foglalt elérhetőségeken jogosult.

 

I. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETEZÉSE

1. AZ EXPRESS ONE AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK KAPCSÁN FOLYTAT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGET:

1.1 Futárpostai és expressz postai szolgáltatásokkal kapcsolatban

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatv.”) hatálya alá tartozó

1) Belföldi és külföldi szállítás szerződött partnerek és eseti megbízók részére (futárpostai tevékenység és expressz postai szolgáltatás) futár által történő kézbesítésre

2) Belföldi szállítás szerződött partnerek részére (futárpostai tevékenység és expressz postai szolgáltatás) csomagponton történő kézbesítésre

3) EURODIS

4) Egyéb egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás
valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) hatálya alá tartozó

5) Fuvarozási szolgáltatás

1.2 Egyéb adatkezelések

1) Kárkezelés

2) Követeléskezelés

3) Hírlevél

4) Chatbot

5) Ügyfélszolgálati adatkezelés

6) Futár készülékeken keresztül végzett adatkezelés

7) Előzetes telefonos, valamint push értesítés a kézbesítés várható idejéről vagy késésről

8) Csomagkövetés és rugalmas kézbesítés

9) Érintkezés nélküli kézbesítés


A. FUTÁRPOSTAI ÉS EXPRESSZ POSTAI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

1.  BELFÖLDI KÉZBESÍTÉS SZERZŐDÖTT ÉS ESETI MEGBÍZÓK MEGRENDELÉSÉRE, FUTÁR ÁLTAL TÖRTÉNŐ KÉZBESÍTÉSRE

1.1 A szolgáltatás leírása

A belföldi házhozszállítás olyan, mind természetes és nem természetes személy feladók részére biztosított szolgáltatás, mely keretében az Express One az ÁSZF-ben foglalt feltételeket is figyelembe véve, az ott, valamint a felek között a házhozszállításra létrejött futár-szolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint a feladó által feladni kívánt és az Express One részére átadott küldeményt az Express One a feladó által meghatározott címzett, illetve az átvételre jogosult személy részére kézbesíti, illetve azt megkísérli.

1.1.1 Eseti megbízó feladó esetén

Az eseti megbízó által online felületen történő regisztráció (eBox) útján megkötött szerződés esetén.

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: Természetes személy feladó

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    eBox útján történő szerződéskötés esetén:

Az érintettől az Express One által felvett regisztrációhoz szükséges adatok: e-mail cím, jelszó.

Feladó adatok: magánszemély neve, irányítószám, település, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám.

Árufelvételi cím: irányítószám, település, cím, állandó megjegyzés.

Számlázási cím: számlázási név, irányítószám, település, cím.

Küldemény adatok: csomagok száma, összes súly, beszedendő utánvét összege (nem kötelező megadni), bankszámlaszám (nem kötelező megadni).

Címzett irány: belföldi címre történő feladás / nemzetközi címre történő feladás.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 40. § (2) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet  7.§ (1) bekezdés, Ekertv.  6. § (2), 13/A.§ (1)–3) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, illetve felfüggesztése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, kapcsolattartás, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, illetve jelentés.

A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület, tartalmának meghatározása, módosítása és annak teljesítése, illetve felfüggesztése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, illetve jelentés, kapcsolattartás.

Az igénybe vevő megrendelése megérkezésének az igénybe vevő felé elektronikus úton történő haladéktalanul visszaigazolásához, a szerződés megkötéséhez.

(b) Érintett személy: Szerződő fél képviseletét ellátó természetes személy

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    eBox útján történő szerződéskötés esetén:

A szerződő fél képviseletét ellátó természetes személytől az Express One által felvett: azonosításhoz szükséges természetes személy azonosító adatok; a szolgáltatás igénybevételének időpontja, időtartama és helye; a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Ekertv. 6. § (2), 13/A.§ (1)–(3) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, kapcsolattartás, a hatóság részére történő adatszolgáltatás.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület, tartalmának meghatározása, módosítása és annak teljesítése, illetve felfüggesztése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, illetve jelentés, kapcsolattartás.

o    Az igénybe vevő megrendelése megérkezésének az igénybe vevő felé elektronikus úton történő haladéktalanul visszaigazolásához, a szerződés megkötéséhez.

(c) Érintett személy: Természetes személy címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    eBox útján történő szerződéskötés esetén:

Címzett adatok: név, kapcsolattartó személy (nem kötelező), irányítószám, település, cím, címzett telefonszám, címzett telefonszám sms (nem kötelező), címzett e-mail címe (nem kötelező).

o    A feladó (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: e-mail címe.

o    A feladótól, illetve a címzettől esetlegesen felvett: eltérő kézbesítési cím, kézbesítési igény, és/ vagy időpont. Felvehető továbbá a korábban megadottól eltérő e-mail cím vagy telefonszám is, továbbá a módosító fél által a megjegyzés rovatban megadott adat.

o    A címzettől felvett: utánvét beszedéséhez kapcsolódó adatok, aláírás, átvételi jogosultság jogcíméről tett szóbeli nyilatkozat, személyi azonosításra alkalmas okmány számának és típusának feltüntetése, elégedettségmérés eredménye és a fuvarlevélszám.

o    Tévesen kézbesített küldemény visszavételéhez kapcsolódó adatok.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 40. § (2) bekezdés, 41. § (6) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 7. § (1) bekezdés és 9. § (2) bekezdés, 16. § (6) bekezdés], 

o    a mobiltelefonszám és az e-mail cím kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás) vagy az f) pont (jogos érdek) (és a kapcsolódó Postarendelet 16. § (6) bekezdés, 21.§ (1) és (3) bekezdései

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén keresztül.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítésének igazolása, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, az Express One jogos érdekeinek érvényesítése.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén és az érintett által történő megválaszolásán keresztül.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, úgy, mint pl. a postai szolgáltatási szerződés szabályszerű teljesítése.

(d) Érintett személy: Címzett képviseletét ellátó természetes személy (illetve egyéb átvételre jogosult)

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A feladó, illetve a címzett által felvett és továbbított: név; lakcím; telefonszám.

o    A feladó (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: e-mail címe.

o    A feladótól, illetve a címzettől esetlegesen felvett: eltérő kézbesítési cím, kézbesítési igény, és/ vagy időpont. Felvehető továbbá a korábban megadottól eltérő e-mail cím vagy telefonszám is, továbbá a módosító fél által a megjegyzés rovatban megadott adat.

o    A címzett képviseletét ellátó személytől felvett: aláírás; átvételi jogosultság jogcíméről tett szóbeli nyilatkozat, személyi azonosításra alkalmas okmány számának és típusának feltüntetése; a címzett és a közötte lévő kapcsolat vagy az átvevő minőségének feltüntetésével.

o    A címzett képviseletét ellátó természetes személytől felvett elégedettségmérés eredménye és a fuvarlevélszám.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelésaz Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 41.§ (8) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, illetve a Postarendelet 9.§ (3) bekezdés, 21.§ (1) és (3) bekezdések, 22.§ (5) bekezdés a) pontja]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén keresztül.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítésének igazolása, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén és az érintett által történő megválaszolásán keresztül.

(e) Érintett személy: Tanú

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A tanútól felvett: e minősége; neve, életkora, aláírása; személyazonosságának igazolásához kapcsolódó adatok, tanúi minősége.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelésaz Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 26.§ (1) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő vagy egyéb ok miatt írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldemény átadásának, valamint az átvevő jogosultságának igazolása, a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a felügyeleti hatóság részére történő adatszolgáltatás.

(f) Érintett személy: Törvényes képviselő vagy gondnok

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A törvényes képviselőtől felvett: személyi azonosításhoz szükséges adatok; aláírás; 

o    A gondnoktól felvett: jogerős hatósági határozat; hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány, aláírás, átvételi minősége.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelésaz Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 26.§ (2) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló természetes személy részére érkezett személyes kézbesítést igénylő küldemény átadásának igazolása, a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a felügyeleti hatóság részére történő adatszolgáltatás.

(g) Érintett személy: A feladó (illetve az annak képviseletét ellátó természetes személy) és a címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződéskötés vagy a teljesítés megtagadására vonatkozó adatok, továbbá esetlegesen az ahhoz kapcsolódó bizonyításra vonatkozó adatok.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 40.§ (6) bekezdés.]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés megköthetőségének, illetve teljesíthetőségének vizsgálata, döntéshozatal, a döntés alapján további lépések (pl. visszakézbesítés) megtétele, illetve jelentés, az Express One jogos érdekeinek érvényesítése.

(h) Érintett személy: A feladó (illetve az annak képviseletét ellátó természetes személy) és a címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Kézbesíthetetlen küldeményre vonatkozó adatok (ideértve többek között a kapcsolódó visszakézbesíthetetlenség esetét és az őrzést is).

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 42.§ (3)-(9) bekezdés.]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a kézbesíthetetlennek minősülő küldemények kezelése, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, az Express One jogos érdekeinek érvényesítése, kapcsolattartás.


1.2.2 Szerződött partner feladó esetén

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: A szerződött partner képviseletét ellátó természetes személy

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződéses partner képviseletét ellátó természetes személytől felvett: név; telefonszám, email cím .

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelésaz Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A szerződött partnerrel kötött, valamint a postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, illetve felfüggesztése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás.

(b) Érintett személy: Természetes személy címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződéses partner (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név; lakcím; születési hely; születési idő; anyja neve; adóazonosító jele; telefonszáma; fax szám; e-mail cím; értéknyilvánítás; a csomagra vonatkozó adatok.

o    A szerződéses partner (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: e-mail címe.

o    A feladótól, illetve a címzettől esetlegesen felvett: eltérő kézbesítési cím, kézbesítési igény, és/ vagy időpont. Felvehető továbbá a korábban megadottól eltérő e-mail cím vagy telefonszám is, továbbá a módosító fél által a megjegyzés rovatban megadott adat.

o    A címzettől felvett: utánvét beszedéséhez kapcsolódó adatok, aláírás, átvételi jogosultság jogcíméről tett szóbeli nyilatkozat, személyi azonosításra alkalmas okmány típusa, száma.

o    A címzettől felvett elégedettségmérés eredménye és a fuvarlevélszám.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelésaz Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: a Postatv. 40. § (2) bekezdés, 41. § (6) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 7. § (1) bekezdés és 9. § (2), (3) bekezdés, 21.§ (1) és (3) bekezdések]]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása)

ÉS/ VAGY

o    a mobiltelefonszám és az e-mail cím kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (és a kapcsolódó Postarendelet 16. § (6) bekezdés)

(Iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén keresztül.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítésének igazolása, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, az Express One jogos érdekeinek érvényesítése.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén és az érintett által történő megválaszolásán keresztül.

(c) Érintett személy: Természetes személy címzett 

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Tévesen kézbesített küldemény visszavételéhez kapcsolódó adatok

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, úgy, mint pl. a postai szolgáltatási szerződés szabályszerű teljesítése.

(d) Érintett személy: Címzett képviseletét ellátó természetes személy (illetve egyéb átvételre jogosult)

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződéses partner, illetve a címzett (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név; lakcím; telefonszáma.

o    A szerződéses partner (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: e-mail címe.

o    A feladótól/ címzettől esetlegesen felvett: eltérő kézbesítési cím és/ vagy időpont. Felvehető továbbá a korábban megadottól eltérő e-mail cím vagy telefonszám is, továbbá a módosító fél által a megjegyzés rovatban megadott adat.

o    A címzett képviseletét ellátó természetes személytől felvett: aláírás; átvételi jogosultság jogcíméről tett szóbeli nyilatkozat, személyi azonosításra alkalmas okmány típusának, számának feltüntetése; a címzett és a közötte lévő kapcsolat vagy az átvevő minőségének feltüntetésével.

o    A címzett képviseletét ellátó természetes személytől felvett elégedettségmérés eredménye és a fuvarlevélszám.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 41.§ (8) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 9.§ (3) bekezdés, 21.§ (1) és (3) bekezdések]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont (hozzájárulás és az Express One jogos érdeke)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén keresztül.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítésének igazolása, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén és az érintett által történő megválaszolásán keresztül.

(e) Érintett személy: Tanú

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A tanútól felvett: e minősége; neve, életkora, aláírása; személyazonosságának igazolásához kapcsolódó adatok, tanú minősége.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelésaz Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 26.§ (1) bekezdés]

(ii)   Az adatkezelés célja

o    Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő vagy egyéb ok miatt írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldemény átadásának, valamint az átvevő jogosultságának igazolása, a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a felügyeleti hatóság részére történő adatszolgáltatás.

(f) Érintett személy: Törvényes képviselő vagy gondnok

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A törvényes képviselőtől felvett: személyi azonosításhoz szükséges adatok; aláírás; 

o    A gondnoktól felvett: jogerős hatósági határozat; hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány, aláírás, átvételi minősége.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelésaz Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 26.§ (2) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló természetes személy részére érkezett személyes kézbesítést igénylő küldemény átadásának igazolása, a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a felügyeleti hatóság részére történő adatszolgáltatás.

(g) Érintett személy: A feladó (illetve az annak képviseletét ellátó természetes személy) és a címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződéskötés vagy a teljesítés megtagadására vonatkozó adatok, továbbá esetlegesen az ahhoz kapcsolódó bizonyításra vonatkozó adatok.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 40.§ (6) bekezdés.]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés megköthetőségének, illetve teljesíthetőségének vizsgálata, annak ellenőrzése, döntéshozatal, a döntés alapján további lépések (pl. visszakézbesítés) megtétele, illetve jelentés, az Express One jogos érdekeinek érvényesítése.

h) Érintett személy: A feladó (illetve az annak képviseletét ellátó természetes személy) és a címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Kézbesíthetetlen küldeményre vonatkozó adatok (ideértve többek között a kapcsolódó visszakézbesíthetetlenség esetét és az őrzést is).

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 42.§ (3)-(9) bekezdés.]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a kézbesíthetetlennek minősülő küldemények kezelése, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, az Express One jogos érdekeinek érvényesítése, kapcsolattartás.

 

2. BELFÖLDI KÉZBESÍTÉS SZERZŐDÖTT PARTNEREK RÉSZÉRE CSOMAGPONTON TÖRTÉNŐ KÉZBESÍTÉSRE

2.1 A szolgáltatás leírása

A csomagpont szolgáltatás az ÁSZF 7.1. pontjában kerül meghatározásra.

2.1.1Szerződött partner feladó esetén:

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a)   Érintett személy: A szerződött partner képviseletét ellátó természetes személy

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződött partner képviseletét ellátó természetes személytől felvett: név; telefonszám; e-mail cím.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 53.§ (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A szerződött partnerrel kötött, valamint a postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület, tartalmának meghatározása és annak teljesítése, illetve felfüggesztése, illetve felfüggesztése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás, illetve jelentés.

(b) Érintett személy:

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződött partner (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név; lakcím; születési hely; születési idő; anyja neve; adóazonosító jele; telefonszáma; e-mail cím; kiválasztott csomagpont, értéknyilvántartás, a csomagra vonatkozó adatok.

o    A szerződött partner (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: e-mail címe.

o    A címzettől felvett: az utánvét beszedéséhez kapcsolódó adatok, aláírás, átvételi jogosultság jogcíméről tett szóbeli nyilatkozat, a személyazonosságát igazoló okmány elnevezése, okmányazonosítója, egyéb, az átvételhez esetlegesen szükséges adat.

o    A címzettől felvett elégedettségmérés eredménye és a fuvarlevélszám.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelésExpress One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)
([jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 40.§ (2) bekezdés, 41.§ (8) bekezdés, 53.§ (1) bekezdés, 55. § (6)- (7) bekezdés], a Postarendelet 21.§ (1) és (3) bekezdések, 22. § (3) bekezdésGDPR 

o    6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása)

o    a mobiltelefonszám és az e-mail cím kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (és a kapcsolódó Postarendelet 16. § (6) bekezdés)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén keresztül.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítésének igazolása, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, az Express One jogos érdekeinek érvényesítése.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén és az érintett által történő megválaszolásán keresztül.

(c) Érintett személy: Címzett képviseletét ellátó természetes személy (illetve egyéb átvételre jogosult)

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződött partner (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név; lakcím; telefonszám, e-mail cím.

o    A címzett képviseletét ellátó természetes személytől felvett: aláírás, és a személyazonosságát igazoló okmány elnevezése, okmányazonosítója, egyéb, az átvételhez esetlegesen szükséges adat, elégedettségmérés eredménye és a fuvarlevélszám.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 55. § (6)-(7) bekezdés], 41.§ (8) bekezdés és 55. § (7) bekezdés, valamint a Postarendelet 21.§ (1) és (3) bekezdés, 22. § (3) bekezdések

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén keresztül.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítésének igazolása, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén és az érintett által történő megválaszolásán keresztül.

(d) Érintett személy: Tanú

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A tanútól felvett: e minősége; neve, életkora, aláírása; személyazonosságának igazolásához kapcsolódó adatok, tanú minősége.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelésaz Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 26. § (1) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő vagy egyéb ok miatt írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldemény átadásának, valamint az átvevő jogosultságának igazolása, a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a felügyeleti hatóság részére történő adatszolgáltatás.

(e) Érintett személy: Törvényes képviselő vagy gondnok

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A törvényes képviselőtől felvett: személyi azonosításhoz szükséges adatok; aláírás. 

o    A gondnoktól felvett: jogerős hatósági határozat; hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány, aláírás, átvételi minősége.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (azaz Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a postai szolgáltatási szerződés teljesítésének igazolásához)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)
[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 53. § (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 26. § (2) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló természetes személy részére érkezett személyes kézbesítést igénylő küldemény átadásának igazolása, a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a felügyeleti hatóság részére történő adatszolgáltatás.

 

3. KÜLFÖLDI KÉZBESÍTÉS SZERZŐDÖTT ÉS ESETI MEGBÍZÓK MEGRENDELÉSÉRE, FUTÁR ÁLTAL TÖRTÉNŐ KÉZBESÍTÉSRE ("EURODIS")

A Magyarország határain átnyúló futárpostai szolgáltatásnyújtás esetén az Express One az A. pontban megjelölt adatokat kezeli azzal, hogy a címzettől, vagy a címzett képviseletét ellátó természetes személytől felvett adatok kezelésére korlátozott kivételektől eltekintve nem kerül sor.

 

4. EGYÉB EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST NEM HELYETTESÍTŐ POSTAI SZOLGÁLTATÁS

4.1 A szolgáltatás leírása

Az Express One által nyújtott egyéb egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások az ÁSZF 1.1. és 7.1. pontjaiban kerülnek meghatározásra.

4.1.1 Eseti megbízó feladó esetén

Lásd: az 1.1.1. pontban foglalt alkalmazandó rendelkezések.

4.1.2 Szerződött partner feladó esetén

Lásd: az 1.1.2. pontban foglalt alkalmazandó rendelkezések.

 

5. FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS

5.1 A szolgáltatás leírása

A fuvarozási szolgáltatás olyan, kizárólag az Express One szerződéses partnerének minősülő vállalkozások részére biztosított szolgáltatás, mely keretében az Express One az ÁSZF-ben foglalt feltételeket is figyelembe véve, az ott, valamint a felek között a fuvarozás kapcsán létrejött szerződésben meghatározottak szerint a feladó vállalkozás által feladni kívánt és az Express One részére átadott küldeményt az Express One a feladó által meghatározott címzett, illetve az átvételre jogosult személy részére kézbesíti, illetve azt megkísérli. Fuvarozással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaznak továbbá a Ptk. 6:257- 6:271. §§-ai.

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: A szerződéses partner képviseletét ellátó természetes személy

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződéses partner képviseletét ellátó természetes személytől felvett: név; telefonszám; fax szám, e-mail cím.

(iii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A fuvarozási szerződéshez kapcsolódó előkészület, tartalmának meghatározása, módosítása és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, kapcsolattartás.

(b) Érintett személy: Természetes személy címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződéses partner (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név; lakcím; szállítási cím; születési hely; születési idő; anyja neve; adóazonosító jele; telefonszáma; fax szám, e-mail cím, a küldeményre vonatkozó adatok, e-mail cím.

o    A címzettől felvett: aláírás, elégedettségmérés eredménye és a fuvarlevélszám.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Ptk. 6:257.§, 6:258.§, 6:265.§]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A fuvarozási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, kapcsolattartás.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén keresztül, valamint a szerződés teljesítésének bizonyítása.

(c) Érintett személy: Címzett képviseletét ellátó természetes személy

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A szerződéses partner (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név, telefonszám, e-mail címe.

o    A címzett képviseletét ellátó természetes személytől felvett: aláírás, elégedettségmérés eredménye és a fuvarlevélszám.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Ptk. 6:257.§ és 6:258.§, 6:265.§]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A fuvarozási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, kapcsolattartás.

o    Az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén keresztül, illetve a szerződés teljesítésének bizonyítása.

 

6. EGYÉB TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Amennyiben az Express One által a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem említett adatkezelési tevékenységre is sor kerül, az Express One a személyes adatok megszerzésének időpontjában rendelkezésre bocsátja az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott információkat. 

 

7. TOVÁBBI, AZ 1.- 5. PONTOKBAN FOGLALT ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

7.1 Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Express One a futár-szolgáltatási szerződések, a csomagponton történő kézbesítésre, valamint a fuvarozási szolgáltatásra létrejött szerződések teljesítéséhez alvállalkozót vesz/ vehet igénybe.

Alvállalkozó igénybevétele esetén a címzettre, valamint az átvételre jogosult személyre vonatkozó személyes adatok továbbításra kerülnek a területileg illetékes alvállalkozó részére az Express One és az alvállalkozó között létrejött adatfeldolgozási rendelkezések alapján.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos, az esetleges eltérő kézbesítési címre vonatkozó információ, továbbá a címzettől vagy az átvételre jogosult személytől, tanútól, törvényes képviselőtől történő aláírás felvételére az alvállalkozó által kerül sor, mely személyes adatot az alvállalkozó továbbít az Express One részére. A személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény címhelyen vagy kézbesítési ponton történő kézbesítésekor az igazolt jogcímmel rendelkező átvevő a személyazonosságát az arra alkalmas hatósági igazolvány bemutatásával igazolja, amely alapján az alvállalkozó köteles rögzíteni a küldemények kézbesítését igazoló okiraton vagy a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközön az átvevő személyazonosságát igazoló okmány elnevezését és okmányazonosítóját. Meghatalmazottnak történő kézbesítés esetében a személyazonosság igazolására olyan hatósági igazolvány alkalmas, amelyben a meghatalmazott nevén kívül legalább egy olyan – a személyazonosság megállapítására alkalmas – adat szerepel, amelyet a meghatalmazás is tartalmaz. [Postarendelet 22.§ (3) bekezdés]

A szerződések teljesítésében résztvevő alvállalkozókon túlmenően az Express One az alkalmazandó jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében személyes adatokat a célhoz kötött mértékben további adatfeldolgozók részére is továbbíthat (pl. könyvelési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó stb.). Ilyen továbbításra kerül sor többek között a szolgáltatások kapcsán kiállított EXO számlák elkészítése és kiállítása céljából igénybe vett adatfeldolgozó részére történő továbbítás esetén.

7.2 Adattovábbítás

A fent részletezetteken túlmenően Magyarország határain átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a teljesítéshez szükséges adatok átadásra kerülnek az Express One szerződéses partnereinek (EURODIS hálózat tagjai).

Az Express One-t az alkalmazandó jogszabályok alapján az erre jogosult és illetékes hatóság, szerv stb. megkeresheti annak érdekében, hogy általa kezelt személyes adatokat továbbítson a részére. Ilyen esetben az Express One a kérelmező hatóság, szerv stb. kérésének a jogszabályokban foglaltak szerint köteles eleget tenni, és a hatóság, szerv stb. által kért személyes adatokat a megkeresésben foglaltaknak megfelelően és mértékben a részükre továbbítani. Egyebekben a személyes adatok továbbítására nem kerül sor. Egyebekben további, fel nem tüntetett jogszabályi kötelezettség alapján is terhelheti – külön megkeresés nélkül – az Express One-t adattovábbítási kötelezettség.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az Express One egyébként nem továbbít személyes adatokat.

7.3 Személyes adatok megőrzési ideje

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével kerül sor:

(a)    A feladóra, valamint a feladó képviseletében eljáró természetes személyre vonatkozó személyes adatok: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”) 169.§ (2) bekezdésének hatálya alá eső, személyes adatot tartalmazó dokumentumot a készítésétől számított 8 évig, a Postatv. 55. § (7) bekezdésének hatálya alá eső dokumentumot a postai küldemény feladását követő ötödik naptári év utolsó napjáig őrizzük meg.

Amennyiben egyéb jogszabály eltérő megőrzési időt ír elő az Express One számára, úgy a jogszabály által előírt megőrzési idő alkalmazandó.

Amennyiben az Express One jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a személyes adatok hosszabb időtartamban történő megőrzését tennék szükségessé, úgy a személyes adat mindaddig megőrizhető, míg az annak alapjául szolgáló jogos érdek azt lehetővé teszi.

(b)    A címzettre, valamint a címzett képviseletében eljáró természetes személyre/ az átvételre jogosult személyre vonatkozó személyes adatok: Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésének hatálya alá eső, személyes adatot tartalmazó dokumentumot a készítésétől számított 8 évig, a Postatv. 55. § (7) bekezdésének hatálya alá eső dokumentumot a postai küldemény feladását követő ötödik naptári év utolsó napjáig őrizzük meg.

Amennyiben egyéb jogszabály eltérő megőrzési időt ír elő az Express One számára, úgy a jogszabály által előírt megőrzési idő alkalmazandó. 

Amennyiben az Express One jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a személyes adatok hosszabb időtartamban történő megőrzését tennék szükségessé, úgy a személyes adat mindaddig megőrizhető, míg az annak alapjául szolgáló jogos érdek azt lehetővé teszi.

Az elégedettségméréssel kapcsolatos személyes adatok megőrzésére az EXO jogos érdekével alátámasztott ideig, azzal összhangban kerül sor. Ennek felmérése során figyelembevételre kerül többek között az elégedettségméréshez kapcsolódó nyilatkozat beküldésének ideje, a feldolgozásához szükséges időtartam is.

7.4 Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei

Az egyes adatkezelések kapcsán felsorolt személyes adatok megadása a vonatkozó szerződés teljesítésének, illetve megkötésének az előfeltétele. Amennyiben a meghatározott személyes adatok szolgáltatására nem kerül sor, úgy a szerződés megkötésére nem kerül sor, illetve annak teljesítése elmarad.

Ideértendő az az adatkezelés és eset is, amikor a feladót a jelentős adatmódosítás kapcsán értesítési kötelezettség terhelné, de annak nem, vagy nem megfelelően tesz eleget.

 

B. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1.    KÁR KEZELÉS

Az Express One az alkalmazandó jogszabályokban, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint kerül sor az esetleges kártérítési igények kezelésére és elbírálására.

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: A kárt érvényesítő feladó

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Közvetlenül az érintettől felvett: név; lakcím; e-mail cím; telefonszám.

o    Jegyzőkönyv alapján: feladó neve, címzett neve; rögzítés helye; fuvarlevélszám; küldemény tartalma; küldemény állapotára vonatkozó információk; a kártérítési igény alapjául szolgáló információk; aláírás.

o    További adatok: kártérítendő nettó összeget bizonyító dokumentum; kártérítési igény bejelentő lap és az abban foglalt információk; a kárösszeg kifizetéséhez kapcsolódó adatok; az igény elutasításához kapcsolódó adatok; a kártérítés után előkerült küldeményhez és eljáráshoz kapcsolódó adatok.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges) 

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 44.- 52.§§, továbbá a kártérítéshez kapcsolódó további jogszabályi kötelezettségek]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Az Express One, valamint a kártérítésre jogosult személy jogainak érvényesítése, az Express One jogszabályon alapuló kötelezettségeinek a teljesítése, jogvita kapcsán felhasználható bizonyítékok gyűjtése.

(b) Érintett személy: A kárt érvényesítő címzett vagy a címzett meghatalmazottja

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Közvetlenül az érintettől felvett: név; lakcím; e-mail cím; telefonszám; fax szám.

o    Jegyzőkönyv alapján: feladó neve, címzett neve; rögzítés helye; fuvarlevélszám; küldemény tartalma; küldemény állapotára vonatkozó információk; a kártérítési igény alapjául szolgáló információk; aláírás.

o    További adatok: kártérítendő nettó összeget bizonyító dokumentum; kártérítési igény bejelentő lap és az abban foglalt információk; a kárösszeg kifizetéséhez kapcsolódó adatok; az igény elutasításához kapcsolódó adatok; a kártérítés után előkerült küldeményhez és eljáráshoz kapcsolódó adatok.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; jogi [jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 44.- 52.§§, továbbá a kártérítéshez kapcsolódó további jogszabályi kötelezettségek]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Az Express One, valamint a kártérítésre jogosult személy jogainak érvényesítése, az Express One jogszabályon alapuló kötelezettségeinek a teljesítése, jogvita kapcsán felhasználható bizonyítékok gyűjtése.

(iv)   Adatfeldolgozó

o    Adatfeldolgozó igénybevételére a jelen pontban foglalt adatkezelések kapcsán sor kerül. Az Express One jelen ponthoz kapcsolódó adatfeldolgozói a csomagkézbesítéskor történő jegyzőkönyvfelvétel kapcsán a küldemény kézbesítését teljesítő alvállalkozói, akikre vonatkozóan bővebb információt a 7. pont 7.1. alpontban olvashat.

(v)    Személyes adatok megőrzési ideje: 

o    A kárbejelentésekhez, valamint az azok kezeléshez kapcsolódó dokumentumok megőrzési ideje az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott idő, vagy amennyiben az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, úgy a jogos érdek által alátámasztott ideig.

(vi)   Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés elbírálását az Express One nem tudja végrehajtani.

 

2. KÖVETELÉSKEZELÉS

Az Express One-nal kötött szerződésekből eredő követelések kapcsán az Express One által az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor.

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: A feladó, illetve címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Közvetlenül az érintettől, illetve harmadik személytől felvett: név; lakcím; e-mail cím; telefonszám.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Az Express One, jogainak érvényesítése, jogvita kapcsán felhasználható bizonyítékok gyűjtése.

(iv)   Adatfeldolgozó

o    A követeléskezelés kapcsán adatfeldolgozó igénybevételére sor kerülhet. A követeléskezelés kapcsán adatfeldolgozó lehet különösen az Express One által az ügy kapcsán megbízott jogi képviselő.

(v)   Személyes adatok megőrzési ideje

o    A követeléskezeléshez kapcsolódó dokumentumok megőrzési ideje az Express One jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges időhöz igazodik, de általában nem haladja meg a követelés alapjául szolgáló szerződés megszűnését, illetve a követelés esedékessé válását követő 5 évet.

(vi)   Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: Amennyiben a követeléskezelés kapcsán az Express One nem kap meg valamilyen, a követeléskezeléshez szükséges adatot, úgy erre más, jogszerű úton kerít sort igényei érvényesítése céljából.

 

3. HÍRLEVÉL

Az Express One részére adott hozzájárulás esetén a hírlevél küldési tevékenység kapcsán az Express One által az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor.

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

Feliratkozásra a regisztráció vagy a megrendelés során, nyílik lehetőség (pl. ajánlatkérő aloldalon, az eBox felületen), illetve hirdetésen keresztül.

(a) Érintett személy: A hírlevélre feliratkozó szerződéses partner képviseletében eljáró személy

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Közvetlenül a feliratkozó szerződéses partner képviseletében eljáró személytől felvett: név, e-mail cím, munkahely megnevezése, a direkt marketing tevékenységhez adott hozzájárulás kapcsolatos (fel- és leiratkozás) logfile, a hozzájárulást tartalmazó dokumentum; a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezése.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása)

o    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1)-(2) bekezdése.

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Az Express One által történő üzleti célú adatbázis építése és üzemeltetése, az érintett személyek részére gazdasági reklámot is tartalmazó tájékoztatók e-mail formában történő eljuttatása, valamint az ÁSZF módosításával kapcsolatos tájékoztatók kiküldése.

(b) Érintett személy: Egyéb természetes személy

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Közvetlenül a feliratkozó személytől felvett: név, e-mail cím, a direkt marketing tevékenységhez adott hozzájárulás kapcsolatos (fel- és leiratkozás) logfile, a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezése.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása)

o    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1)-(2) bekezdése.

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Az Express One által történő üzleti célú adatbázis építése és üzemeltetése, az érintett személyek részére gazdasági reklámot is tartalmazó tájékoztatók e-mail formában történő eljuttatása, valamint az ÁSZF módosításával kapcsolatos tájékoztatók kiküldése.

(iv)   Adatfeldolgozó: a hírlevél küldés kapcsán adatfeldolgozó (BolkoDesign Kft., székhely: 7631 Pécs, Füzes dűlő 23.; Cg.: 02-09-081024) igénybevételére sor kerül.

(v)   Személyes adatok megőrzési ideje: A hírlevélre történő feliratkozás kapcsán az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig) kerül sor. A hírlevél minden esetben tartalmaz egy leiratkozó linket, amelyre kattintva az érintett személy leiratkozhat a hírlevélről. 

Leiratkozás esetén az azzal kapcsolatban kezelt személyes adatok legkésőbb egy napon belül törlésre kerülnek.

(vi)   Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: az érintett személy nem kap hírlevelet, nem értesül a hírlevélben foglaltakról a meghatározott módon.

 

4. CHATBOT

Az érintett által történő kapcsolatfelvétel, megkeresés, információszolgáltatás, illetve a chatbot-on keresztül történő regisztráció kapcsán az Express One által az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor.
Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: Természetes személy címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    1.1/a) A honlapon elérhető alkalmazás útján történő regisztráció (hitelesítés) esetén:

Az érintettől az Express One által felvett: a megkeresés célja, fuvarlevélszám; e-mail cím telefonszám, chatID, a későbbi üzenetértesítésre történő feliratkozás, egyéb adat, amit az érintett saját döntése alapján megoszt.

o    1.1/b) A honlapon elérhető alkalmazás útján történő információkérés, illetve csomagstátusz értesítés kérés esetén:

Az érintettől az Express One által felvett vagy már egyébként kezelt személyes adat: a megkeresés célja, e-mail cím, telefonszám, fuvarlevélszám, chatID, az aktuális csomag státusza; egyéb adat, amit az érintett saját döntése alapján megoszt.

o    1.2/a) A Viber alkalmazás útján történő regisztráció (hitelesítés) esetén:

Az érintettől az Express One által felvett: a megkeresés célja, telefonszám, e-mail cím; fuvarlevélszám; chatID, a későbbi üzenetértesítésre történő feliratkozás, egyéb adat, amit az érintett saját döntése alapján megoszt.

o    1.2/b) A Viber alkalmazás útján történő információkérés, illetve csomagstátusz értesítés kérés esetén:

Az érintettől az Express One által felvett vagy már egyébként kezelt személyes adat: a megkeresés célja, telefonszám, e-mail cím; telefonszám; fuvarlevélszám, chatID, az aktuális csomag státusza; egyéb adat, amit az érintett saját döntése alapján megoszt.

o    1.3/a) Facebook Messenger útján történő regisztráció (hitelesítés) esetén:

Az érintettől az Express One által felvett: a megkeresés célja, e-mail cím, telefonszám, fuvarlevélszám; chatID, a későbbi üzenetértesítésre történő feliratkozás, egyéb adat, amit az érintett saját döntése alapján megoszt.

o    1.3/b) Facebook Messengeren történő információkérés, illetve csomagstátusz értesítés kérés esetén:

Az érintettől az Express One által felvett vagy már egyébként kezelt személyes adat: a megkeresés célja, e-mail cím, telefonszám, telefonszám, fuvarlevélszám, chatID, az aktuális csomag státusza; egyéb adat, amit az érintett saját döntése alapján megoszt.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés teljesítése kapcsán történő információszolgáltatás, és/ vagy chat üzenetben értesítés küldése hitelesített e-mail cím alapján (azaz későbbi, újabb hitelesítési folyamat nélkül).

o    A postai szolgáltatási szerződés teljesítése kapcsán történő információszolgáltatás és/ vagy chat üzenetben értesítés küldése hitelesített telefonszám alapján (azaz későbbi, újabb hitelesítési folyamat nélkül)

o    A postai szolgáltatási szerződés teljesítése kapcsán történő információszolgáltatás és/ vagy chat üzenetben értesítés küldése hitelesített e-mail cím alapján (azaz későbbi, újabb hitelesítési folyamat nélkül).

(iv)   Adatfeldolgozó: 

o    A chatbot szolgáltatás kapcsán adatfeldolgozó (Gera és Társai Kft., székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.; Cg.: 13-09-141799) igénybevételére sor kerülhet.

(v)   Személyes adatok megőrzési ideje: 

o    A chatbot-on keresztül történő regisztráció kapcsán az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig) kerül sor. A chatbot szolgáltatás minden esetben tartalmaz egy leiratkozásra biztosított választási lehetőséget, amelyre kattintva az érintett személy leiratkozhat a korábbi regisztrációja vonatkozásában. 

o    A Facebook Messengeren és a honlapon mind a telefonos, mind az e-mail címes regisztráció azaz mind a hitelesítés, mint a chat üzenet értesítés kapcsán, a Viberen szintén mind az e-mail címes, mind a telefonszámos regisztráció azaz mind a hitelesítés, mint a chat üzenet értesítés kapcsán megszüntethető leiratkozással. Amennyiben az érintett személy telefonszámával és e-mail címével is feliratkozott, akkor mindkét elérhetőségével le kell iratkoznia ahhoz, hogy a későbbiekben ne kapja az automata változásértesítéseket a regisztrált platformról. Leiratkozás esetén az azzal kapcsolatban kezelt személyes adatok egy napon belül törlésre kerülnek.

o    A fenti 1.3/b) pont szerinti, a csomagstátuszra vonatkozó tájékoztatás kapcsán az adatkezelésre – az értesítő e-mailben található linkre történő kattintás után - 24 óráig kerül sor, azt követően az adatok törlésre kerülnek. 

o    Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: az érintett személy nem kap tájékoztatást a chatbot szolgáltatáson keresztül, illetve a későbbiekben nem tud hitelesítés nélkül információt kérni és/ vagy nem kap chat üzenetben értesítést a küldeményeiről.

 

5. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATKEZELÉS

Az érintett által az ügyfélszolgálat (telefonon, levél vagy egyéb megfelelő módon, pl. e-mail útján) megkeresése kapcsán az Express One által az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor. Az Express One a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván. Az Express One a telefonon történő ügyfélszolgálati megkereséseket hangfelvételen rögzíti.

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: A megkereső természetes személy

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Közvetlenül az érintettől felvett: név; lakcím; e-mail cím; telefonszám; a megkeresés tárgya; a panasz tartalma.

o    További adatok: a panaszra, illetve a megkeresésére adott válasz és annak tartalma.

o    Telefonhívások kapcsán (a rögzített hangfelvételen túlmenően): 

o    Azonosított címzett: név; telefonszám; aktuális címzetti minőség; fuvarlevélszám; a hívás adatai (pl. a rögzítés időpontja, sorszáma, iránya, a kapcsolódó menüpont); hívásrögzítés azonosító; cím.

o    Azonosított feladó: név; telefonszám; aktuális feladói minőség; a hívás adatai (pl. a rögzítés időpontja, sorszáma, iránya, a kapcsolódó menüpont); hívásrögzítés azonosító; cím.

o    Azonosítatlan hívó fél: név; telefonszám; fuvarlevélszám (egyedi csomagazonosító); a hívás adatai (pl. a rögzítés időpontja, sorszáma, iránya, a kapcsolódó menüpont); hívásrögzítés azonosító; cím.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: a Postatv. és a Fgy.tv.  vonatkozó rendelkezései]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Információszolgáltatás a megkereső fél részére, valamint az Express One jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek, jogvita kapcsán felhasználható bizonyítékok gyűjtése, az érintett kéréseinek teljesítése, a megkeresés megvizsgálása és azok megválaszolása, jogszabályi nyilvántartási kötelezettség teljesítése, belső telefonkönyv nyilvántartása.

(b) Érintett személy: A megkereséssel érintett egyéb harmadik természetes személy

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A bejelentőtől felvett: név; lakcím; e-mail cím; telefonszám; .

o    További adatok: a panaszra, illetve a megkeresésére adott válasz és annak tartalma.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

([jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: a Postatv. és a Fgy.tv.  vonatkozó rendelkezései]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Információszolgáltatás a megkereső fél részére, valamint az Express One jogainak és kötelezettségeinek érvényesítése, jogvita kapcsán felhasználható bizonyítékok gyűjtése, az érintett kéréseinek teljesítése, a megkeresés megvizsgálása és azok megválaszolása, jogszabályi nyilvántartási kötelezettség teljesítése.

(iv)   Adatfeldolgozó 

o    Az ügyfélszolgálati adatkezelés kapcsán adatfeldolgozó igénybevételére sor kerül. Az Express One adatfeldolgozójaként jár el a Callfactory Kft. (székhelye: 2015 Szigetmonostor, Martinovics utca 32.; Cg.: 13-09-179099), a TELONET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Fogadó utca 3. A.ép. II.em. 207.; Cg.: 01-09-957072).

(v)   Személyes adatok megőrzési ideje: 

o    Az ügyfélszolgálat bármely módon történő megkeresése kapcsán gyűjtött adatok esetében azok megőrzésére 5 évig kerül sor.

o    Amennyiben egyéb jogszabály eltérő megőrzési időt ír elő az Express One számára, úgy a jogszabály által előírt megőrzési idő alkalmazandó. 

o    Amennyiben az Express One jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a személyes adatok hosszabb időtartamban történő megőrzését tennék szükségessé, úgy a személyes adat mindaddig megőrizhető, míg az annak alapjául szolgáló jogos érdek azt lehetővé teszi.

(vi)   Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: az érintett személy nem tud a megadott módokon információt kérni, egyeztetni az ügyfélszolgálattal, vagy panaszt tenni, illetve az Express One nem kerül abba a helyzetbe, hogy az adott megkeresésre, panaszra megfelelően választ adhasson.

 

6. FUTÁR KÉSZÜLÉKEKEN KERESZTÜL VÉGZETT ADATKEZELÉS

Az Express One által a futároknak biztosított és átadott elektronikus eszközökön keresztül az Express One által az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor. (Az érintkezés nélküli kézbesítésre vonatkozó adatkezelés kapcsán a lentebbi pont tartalmaz további, külön információt.)

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: Természetes személy feladó

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Név.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)
[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 40.§ (2) bekezdés, 53.§ (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 7.§ (1) bekezdés]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás.

(b) Érintett személy: Természetes személy címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Név; szállítási cím, telefonszám, a hívásokra vonatkozó adatok, a csomag(ok) darabszáma, utánvét és annak összege, fizetés módja, bankkártya tiltásra vonatkozó adat, szolgáltatás típusa, csomag súlya, ADR részletek, kiszállítás státusza, csomagazonosító(k), fuvarszám, a csomag vonalkódja, bizonylatszám, A csomag átadásának vagy a kézbesítési kísérlet pontos címe és ideje, a szállításra vonatkozó időkapu.

o    A feladótól, illetve a címzettől esetlegesen felvett: eltérő kézbesítési cím és/ vagy időpont. Felvehető továbbá a korábban megadottól eltérő telefonszám is, továbbá a módosító fél által a megjegyzés rovatban megadott adat.

o    A címzettől felvett: aláírás

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 40.§ (2) bekezdés, 53.§ (1) bekezdés, 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 7.§ (1) bekezdés, Postarendelet 9.§ (3) bekezdés, 22.§ (5) bekezdés a) pontja, Ptk. 6:258.§ (2) bekezdés]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a Postarendelet hatálya alá tartozó küldemények kapcsán a Postarendelet 9.§ (7) bekezdés)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás.

o    A hely és időpont adatok kapcsán a csomag kézbesítésére, vagy a kézbesítés kísérletével kapcsolatos tények igazolása szolgáló adatok rögzítése, továbbá a postai szolgáltatáshoz kapcsolódó többletszolgáltatás teljesítése.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítésének igazolása, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés.

(c) Érintett személy: Címzett képviseletét ellátó természetes személy (illetve egyéb átvételre jogosult)

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A feladó, illetve a címzett által felvett: név, telefonszám.

o    A csomag átadásának vagy a kézbesítési kísérlet pontos címe és ideje.

o    A feladótól, illetve a címzettől esetlegesen felvett: eltérő kézbesítési cím és/ vagy időpont. Felvehető továbbá a korábban megadottól eltérő telefonszám is, továbbá a módosító fél által a megjegyzés rovatban megadott adat.

o    A címzett képviseletét ellátó személytől felvett: aláírás.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 55. § (6)-(7) bekezdés, Postarendelet 9.§ (3) bekezdés]

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) 

(a Postarendelet hatálya alá tartozó küldemények kapcsán a Postarendelet 9.§ (7) bekezdés)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

[jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabály többek között: Postatv. 41.§ (8) bekezdés és 55. § (7) bekezdés, valamint a Postarendelet 9.§ (3) bekezdés, 22.§ (5) bekezdés a) pontja]

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a hatóság részére történő adatszolgáltatás, kapcsolattartás.

o    A helyre is időpont adatok kapcsán a csomag kézbesítésére, vagy a kézbesítés kísérletével kapcsolatos tények igazolása szolgáló adatok rögzítése, továbbá a postai szolgáltatáshoz kapcsolódó többletszolgáltatás teljesítése.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó előkészület és annak teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése.

o    A postai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítésének igazolása, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés.

(iv)   Adatfeldolgozó

o    A futároknak biztosított és átadott eszközök útján történő adatkezelés kapcsán adatfeldolgozó (Gera és Társai Kft., székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.; Cg.: 13-09-141799) igénybevételére sor kerül.

(v)   Személyes adatok megőrzési ideje

o    Lásd az A. pont 7.3 alpontban feltüntetett információkat. 

o    Amennyiben egyéb jogszabály eltérő megőrzési időt ír elő az Express One számára, úgy a jogszabály által előírt megőrzési idő alkalmazandó. 

o    Amennyiben az Express One jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a személyes adatok hosszabb időtartamban történő megőrzését tennék szükségessé, úgy a személyes adat mindaddig megőrizhető, míg az annak alapjául szolgáló jogos érdek azt lehetővé teszi.

(vi)   Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: A kapcsolódó adatok többnyire mind felvételre kell, hogy kerüljenek a postai szolgáltatási szerződés teljesíthetőségéhez, azonban, ha valamelyik adat felvételére, közlésére valamilyen okból mégsem kerülne sor, úgy a küldemény kiszállításának meghiúsulása, a küldemény átadásának elmaradása, szolgáltatás teljesítése igazolhatóságának elnehezülése vagy meghiúsulása.

 

7. ELŐZETES TELEFONOS, VALAMINT PUSH ÉRTESÍTÉS AZ IDŐBEN ÉRKEZÉSRŐL VAGY KÉSÉSRŐL

A kiszállításokkal kapcsolatban a természetes személynek küldött (i) e-mailes push üzenetek (ideértve az előértesítést és a kiszállítás reggelén küldött értesítést is) és (ii) az előzetes telefonos értesítés kapcsán az Express One által az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor.

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: Természetes személy feladó

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Push üzenet kapcsán: név.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés kapcsán e-mail útján történő előzetes információszolgáltatás.

(b) Érintett személy: Természetes személy címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Telefonos értesítés kapcsán: név, telefonszám, a hívás(ok)hoz kapcsolódó információk, a kézbesítés várható időpontja, a kézbesítés címe.

o    Push üzenetek kapcsán: 

    • (iv)előértesítő: név, e-mail cím, telefonszám; feladó személye, csomag(ok) mennyisége, fuvarlevélszám; kézbesítési cím, a kiszállítás várható dátuma; megjegyzés rovat tartalma.
    • kiszállítás reggelén küldött értesítés: név, e-mail cím, feladó személye, csomag(ok) mennyisége, fuvarlevélszám, kézbesítési cím, a kiszállítás várható időablaka, átvételkor fizetendő összeg, fizetési kötelezettség esetén a kiegyenlítés módja, a megbízó által engedélyezett Flexdel lehetőség.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

o    a mobiltelefonszám és az e-mail cím kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás) (és a kapcsolódó Postarendelet 16. § (6) bekezdés)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés kapcsán telefonon történő előzetes információszolgáltatás a csomag kézbesítési ideje kapcsán, ügyfélelégedettség növelése.

o    A postai szolgáltatási szerződés kapcsán e-mail útján történő előzetes információszolgáltatás, üzenetben értesítés küldése a csomag várható kézbesítési ideje vagy az ezzel kapcsolatos várható késés kapcsán, ügyfélelégedettség növelése.

(c) Érintett személy: Címzett képviseletét ellátó természetes személy (illetve egyéb átvételre jogosult)

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Telefonos értesítés kapcsán: név, telefonszám, a hívás(ok)hoz kapcsolódó információk, a kézbesítés várható időpontja, a kézbesítés címe, az átvételre való jogosultság.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés kapcsán előzetes információszolgáltatás, értesítés telefonon keresztül a csomag várható kézbesítési ideje vagy az ezzel kapcsolatos várható késés kapcsán, ügyfélelégedettség növelése.

(iv)   Adatfeldolgozó

o    A fenti, telefonon történő előzetes értesítés és az e-mailben küldött push üzenetek kapcsán adatfeldolgozó igénybevételére sor kerül (mindkét körben: Gera és Társai Kft., székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.; Cg.: 13-09-141799). 

(v)   Személyes adatok megőrzési ideje: 

o    Lásd az A. pont 7.3 alpontban feltüntetett információkat. 

o    Amennyiben az Express One jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a személyes adatok hosszabb időtartamban történő megőrzését tennék szükségessé, úgy a személyes adat mindaddig megőrizhető, míg az annak alapjául szolgáló jogos érdek azt lehetővé teszi.

(vi)   Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: ha valamelyik adat nem állna az Express One rendelkezésére, akkor a futár nem tudná az érintettet telefonon értesíteni, illetve nem tudnák az érintettet push üzenet útján tájékoztatni a kézbesítés várható időpontjáról vagy az azzal kapcsolatos esetleges késésről.

 

8. CSOMAGKÖVETÉS ÉS RUGALMAS KÉZBESÍTÉS

Az Express One által a címzettnek e-mailben továbbított linken, továbbá a feladó által a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatás kapcsán az Express One az alábbi személyes adatokat kezeli. Az érintett e-mail üzenetben értesítést kap arról, hogy a megadott linkre kattintva, illetve a feladó – az Express One honlapján, az Express One nyomkövetési szolgáltatásával friss információt kaphat a küldemény státuszáról, a címzett pedig több, a kiszállítás módosításához kapcsolódó lehetőséggel is rendelkezik az adott felületen.

Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: Természetes személy címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A korábban felvett adatok: 

    • név, küldeményszám (fuvarlevélszám), a küldemény kiszállítási története és az eseményekhez kapcsolódó dátumok, a kézbesítés státusza, egyéb, a postai szolgáltatási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok,
   •  
    • a kézbesítés címzett általi esetleges módosításához kapcsolódó adatok (többek között új dátum, eltérő kézbesítési cím, új kézbesítési telefonszám, küldemény visszautasítása).

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

o    a kézbesítés módosításához kapcsolódóan a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés teljesítése kapcsán külön szolgáltatás útján történő információszolgáltatás a kézbesítés státusza kapcsán, ügyfélelégedettség növelése, a kézbesítés személyre szabása,

(b) Érintett személy: Természetes személy feladó

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    A korábban felvett adatok: név, csomagazonosító, vonalkód száma, csomagfelvétel helye.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges; egyes meghatározott szolgáltatások igénybevétele kapcsán)

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    A postai szolgáltatási szerződés teljesítése kapcsán külön szolgáltatás útján történő információszolgáltatás a kézbesítés státusza kapcsán, ügyfélelégedettség növelése.

(iv)   Adatfeldolgozó: 

o    A fuvarlevélszám alapján történő, a kézbesítés státusza kapcsán lekért információ vonatkozásában adatfeldolgozó igénybevételére sor kerül (Gera és Társai Kft., székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.; Cg.: 13-09-141799).

(v)   Személyes adatok megőrzési ideje: 

o    Lásd az A. pont 7.3 alpontban feltüntetett információkat. 

o    Amennyiben egyéb jogszabály eltérő megőrzési időt ír elő az Express One számára, úgy a jogszabály által előírt megőrzési idő alkalmazandó. 

o    Amennyiben az Express One jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a személyes adatok hosszabb időtartamban történő megőrzését tennék szükségessé, úgy a személyes adat mindaddig megőrizhető, míg az annak alapjául szolgáló jogos érdek azt lehetővé teszi.

(vi)   Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: az érintett, vagy a fuvarlevélszámmal egyébként rendelkező személy (pl. a feladó) nem informálódhat a meghatározott módon a küldemény státuszáról.

 

9. ÉRINTKEZÉS NÉLKÜLI KÉZBESÍTÉS

Az érintkezés nélküli kézbesítéssel kapcsolatban az Express One által az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor.
Az Express One a jelen pont vonatkozásában adatkezelő.

(a) Érintett személy: Természetes személy címzett

(i)   Az érintettre vonatkozó kezelt személyes adatok és azok forrása

o    Név, érintkezés nélküli igazolásra vonatkozó döntés, a kapcsolódó kód, aláírás.

(ii)   Az adatkezelés jogalapja

o    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Express One jogos érdeke)

(iii)   Az adatkezelés célja

o    Egészségmegőrzés, a postai szolgáltatási szerződés teljesítése kapcsán külön szolgáltatás útján történő igazolás, ügyfélelégedettség növelése, a szerződés teljesítésének igazolása.

(iv)   Adatfeldolgozó 

o    Az érintkezés nélküli kézbesítés kapcsán adatfeldolgozó igénybevételére sor kerül. 

(v)   Személyes adatok megőrzési ideje

o    Lásd az A. pont 7.3 alpontban feltüntetett információkat. 

o    Amennyiben egyéb jogszabály eltérő megőrzési időt ír elő az Express One számára, úgy a jogszabály által előírt megőrzési idő alkalmazandó. 

o    Amennyiben az Express One jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a személyes adatok hosszabb időtartamban történő megőrzését tennék szükségessé, úgy a személyes adat mindaddig megőrizhető, míg az annak alapjául szolgáló jogos érdek azt lehetővé teszi.

(vi)   Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: az érintett az egyébként rendelkezésre álló módon veheti át a küldeményét, érintkezés nélküli átadásra nem kerülhet sor.

 

10. TOVÁBBI, AZ 1-9. PONTOKBAN FOGLALT, ILLETVE EGYES ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK - ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Express One-t az alkalmazandó jogszabályok alapján az erre jogosult és illetékes hatóság, szerv stb. megkeresheti annak érdekében, hogy általa kezelt személyes adatokat továbbítson a részére. Ilyen esetben az Express One a kérelmező hatóság, szerv stb. kérésének a jogszabályokban foglaltak szerint köteles eleget tenni, és a hatóság, szerv stb. által kért személyes adatokat a megkeresésben foglaltaknak megfelelően és mértékben a részükre továbbítani. 

Egyebekben további, fel nem tüntetett jogszabályi kötelezettség alapján is terhelheti – külön megkeresés nélkül – az Express One-t adattovábbítási kötelezettség.

Egyebekben a személyes adatok továbbítására az esetleges jogérvényesítési eljárások során az illetékes hatóság, bíróság szerv részére kerül sor.

Kár kezelés kapcsán: amennyiben a kár az Express One biztosítási jogviszonyaihoz is kapcsolódik, úgy a kárral és annak bejelentésével kapcsolatos adatok az illetékes biztosító, mint adatkezelő felé továbbításra kerül(het)nek.

Fuvarlevélszám alapján történő tájékoztatás: tekintettel arra, hogy a fuvarlevélszám nem feltétlenül csak a természetes személy címzett részére kerül továbbításra (pl. webáruházból történő rendelés esetén az Express One szerződéses partnere is megkapja azt), így az esetleges harmadik személynek szintén hozzáférése lehet a meghatározott adatokhoz. 

 

II. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

1. ADATBIZTONSÁG

Az Express One az általa kezelt személyes adatokat az alábbiak szerint tárolja:

o    az elektronikusan tárolt személyes adatok/ dokumentumok tárolására az Express One informatikai rendszerein kerül sor.
o    a papíralapon tárolt személyes adatok/ dokumentumok az Express One birtokában lévő területeken kerülnek tárolásra, vagy az Express One adatfeldolgozójának minősülő, kifejezetten dokumentumtárolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásnál [vállalkozás neve: Iron Mountain Magyarország Kft.; székhelye: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V. emelet; Cg.: 01-09-364901].

Az adatkezelés és adattárolás kapcsán az Express One, valamint az adattárolás kapcsán igénybe vett adatfeldolgozója megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, többek között:

o    az adatok megfelelő időközönkénti mentése és módosítások követése;
o    az Express One által tárolt személyes adatokhoz (informatikai hálózathoz) kizárólag a jogosult személyek, egyedül az adatkezelési cél érdekében, a munkavégzésükhöz kapcsolódó korlátozott mértékben férjenek hozzá;
o    a személyes adatokat tároló technikai eszköz(ök) zárt helyiségben történő elhelyezése, annak fizikai védelme;
o    az adatok védett területnek számító területről történő kivitelének a lehető legkisebb mértékre történő korlátozása;
o    a lezárt (kézbesített) küldemény adatok 45 napig állnak rendelkezésre, ezután archiválásra kerülnek, melyhez csak és kizárólag azon felhasználók férhetnek hozzá akiknek munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges;
o    az informatikai rendszert az EXO user policy-jában meghatározott alapelveket figyelembe vevő jogosultsági rendszerrel, illetve hardveres és szoftveres megoldásokkal védi (ideértve a tűzfalat, vírusirtót, stb).

2. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

(i)   Az érintett az Express One által végzett adatkezelések kapcsán a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében jogosult:

1) az adatkezelőtől tájékoztatást kapni [GDPR 13 és 14. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.1. pontja);

2) a hozzájárulását visszavonni (amennyiben alkalmazandó) [GDPR 7. cikk (3) bek.] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.2. pontja);

3) személyes adataihoz hozzáférni [GDPR 15. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.3. pontja);

4) személyes adatai helyesbítését kérni [GDPR 16. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.4. pontja);

5) személyes adatai törlését kérni [GDPR 17. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.5. pontja);

6) személyes adatai kezelésének korlátozását kérni [GDPR 18. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.6. pontja);

7) személyes adataihoz kapcsolódó adathordozhatósághoz való joggal élni [GDPR 20. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.7. pontja);

8) a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni [GDPR 21. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.8. pontja);

9) felügyeleti hatóságnál panasszal élni az adatkezelés miatt [GDPR 77. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.9.1. pontja);

10) bírósági jogorvoslatot igénybe venni [GDPR 79. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.9.2. pontja);

11) kártérítést igényelni [GDPR82. cikk] (lásd: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2.10. pontja).

(ii)   Az érintettnek jogai gyakorlása során kellő mennyiségű információt kell az Express One rendelkezésére bocsátania ahhoz, hogy az Express One az alkalmazandó jogszabályokban foglalt, az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségének eleget tegyen. Az érintett ennek keretében megjelöli többek között a gyakorolni kívánt jog megnevezését, valamint a gyakorolni kívánt jogtól függően az ahhoz szükséges további információkat (pl. adatainak helyesbítési kérelme esetén a helyesbítésre szoruló adatokat).

Az érintett jelen pontban foglalt kérelmeinek fogadására szolgáló elérhetőségek az alábbiak

o    e-mail cím: adatvedelem@expressone.hu
o    telefonszám: +36-70-866 8733
o    cím: 1239 Budapest, Európa u. 12.
o    postacím: 1239 Budapest, Európa u. 12

2.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

2.2 Hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben valamely adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2.3 Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Express One-tól (mint adatkezelőtől) visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról [GDPR 15. cikk (2) bekezdés]. 

Az Express One erre irányuló kérelem esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Express One az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri [GDPR 15. cikk (3) bekezdés]. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait [GDPR 15. cikk (4) bekezdés].

2.4 Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult az Express One-tól kérelmezni, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse. Ezen túlmenően az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés célját figyelembe véve, kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Express One minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Express One tájékoztatja e címzettekről.

2.5 Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Express One indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Express One pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

2) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

3) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

4) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

5) a személyes adatokat az Express One-ra, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

6) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Express One nem köteles a személyes adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés az alábbiak szerint szükséges: 

1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

2) a személyes adatok kezelését előíró, az Express One-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 

3) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

4) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Express One minden olyan címzettet tájékoztat a 17. cikk (1) bekezdése szerinti valamennyi törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Express One tájékoztatja e címzettekről.

2.6 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén az érintett jogosult arra, hogy az Express One az adatkezelést korlátozza:

1) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

2) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

3) az Express One-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

4) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés fent részletezettek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Express One az érintettet (akinek a kérésére az adatkezelés korlátozásra került) a adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Express One minden olyan címzettet tájékoztat a 18. cikk szerinti valamennyi adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Express One tájékoztatja e címzettekről.

2.7 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő (pl. az Express One, mint adatkezelő) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő (pl. az Express One, mint adatkezelő), amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

1) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

2) az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben technikailag megvalósítható, a jelen pontban foglalt jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását kérje.

A jelen jog gyakorlása nem sértheti az adatok törléséhez [GDPR 17. cikk] való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2.8 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdeken alapuló adatkezelés) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. 

Ebben az esetben az Express One a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Express One bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

2.9 Jogorvoslati lehetőségek

Az Express One a fent részletezett kérelmek beérkezését követő 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelemmel kapcsolatban hozott intézkedéséről.

Amennyiben intézkedésre nem kerül sor, az Express One késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az érintett azon jogáról, hogy (i) valamely felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be és (ii) bírósági jogorvoslathoz való jogáról.

2.9.1 Panasztételhez való jog

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t, az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon a felügyeletet ellátó hatóság az alábbi: 

o    Név: Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság
o    Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
o    Cím: 1125 Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
o    Telefon: +36 (1) 391-1400
o    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
o    URL: http://naih.hu

2.9.2 Bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait, az érintett jogosult bírósági eljárást indítani.

Ilyen esetben az Express One-nal, mint adatkezelővel szembeni eljárást az Express One tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt, vagy az érintett választása szerint, az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is megindítható.

2.10 Kártérítéshez való jog

Az érintett amennyiben a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. 

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

Amennyiben többen érintettek ugyanabban az adatkezelésben, és felelősségük megállapítható, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A bíróságok illetékességével kapcsolatban lásd a 2.9.2. pontot.

Folyamatban...